Clock

Kế hoạch tháng 10

Ngày 16-17/10/2015 tham gia hội thi tiếng hát sư phạm tại TTVH huyện
Ngày 22/10/2015 Mời quý thầy cô dự Hội giảng chuyên đề môn Toán và Anh Văn lúc 7 giờ 15'
Tổ chức thi GVG cấp trường từ ngày 19/10 đến 31/10/2015

Tài nguyên dạy học

THI TRÊN MẠNG INTERNET

Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Phần mềm hay

Gốc > Bài viết > Thời khóa biểu >

Thời khóa biểu năm học 2012 -2013

Buổi

                   Saùng: Khoái 7 - 9

                Chiều: Khối 6 - 8

PHOØNG GD - ÑT MANG THÍT                                                     THÔØI KHOAÙ BIEÅU

TRÖÔØNG THCS CHAÙNH AN                                                       Naêm hoïc: 2012 - 2013                                                                                                    Aùp duïng töø:  13 / 8 / 2012  ñeán………………

                                                                                                           

Thö

Tieát

Lớp 71

Lớp 72

Lớp 73

Lớp 91

Lớp 92

Lớp 93

Lớp 61

Lớp 62

Lớp 63

Lớp 81

Lớp 82

Lớp 83

2

1

CCÑT

CCÑT

CCÑT

CCÑT

CCÑT

CCÑT

N (Chôn )

T ( Tieân )

AV(Phong)

T(Maïnh)

V(Thư)

AV(Kiều)

2

Sử(Phú)

T(Anh)

Si(Ly)

V (An)

Đ(Khanh)

V (Thanh )

Lí(Xuân)

T ( Tieân )

AV(Phong)

T(Maïnh)

V(Thư)

AV(Kiều)

3

MT (Hạnh)

T(Anh)

Sử(Phú)

V (An)

H(Vân)

V (Thanh )

CN (Xuaân )

N (Chôn )

T ( Tieân )

V(Thư)

AV(Kiều)

TD(Vinh )

4

T(Anh)

Sử(Phú)

MT (Hạnh)

Đ(Khanh)

V (Thanh )

H(Tuyết)

AV(Phöông)

AV(Phong)

T ( Tieân )

V(Thư)

TD(Vinh )

T(Maïnh)

5

T(Anh)

MT (Hạnh)

CD(C.An)

H(Vân)

V (Thanh )

Đ(Khanh)

AV(Phöông)

AV(Phong)

N (Chôn )

TD(Vinh )

Lí(Xuân)

T(Maïnh)

6

 

 

 

 

 

 

CCÑT

CCÑT

CCÑT

CCÑT

CCÑT

CCÑT

3

1

CD(C.An)

TD(Tuấn)

V( Gần)

T(Anh)

CN(Trà)

TD(Vinh )

V(Thư)

Sử(Phú)

V( Linh)

Đ(Khanh)

Si(Tuyết)

CN(Thu)

2

TD(Tuấn)

Đ(Cúc)

V( Gần)

T(Anh)

TD(Vinh )

AV(Kiều)

V(Thư)

CN (Xuaân )

V( Linh)

MT (Hạnh)

CN(Thu)

Si(Tuyết)

3

V (An)

V( Gần)

TD(Tuấn)

TD(Vinh )

AV(Phong)

CN(Trà)

Si(Tuyết)

V( Linh)

CN (Xuaân )

H(Vân)

Đ(Khanh)

MT (Hạnh)

4

V (An)

V( Gần)

AV(Phöông)

CN(Trà)

T(Song)

T(Anh)

 

V( Linh)

Sử(Phú)

Si(Tuyết)

MT (Hạnh)

H(Vân)

5

Đ(Cúc)

CD(C.An)

AV(Phöông)

AV(Phong)

T(Song)

T(Anh)

 

 

 

NPT(Trà)

H(Vân)

Đ(Khanh)

4

1

T(Anh)

Lí ( Trà)

AV(Phöông)

Lí(Cẩm)

Sử(Cúc)

MT (Hạnh)

Sử(Phú)

T ( Tieân )

CD(Linh)

CN(Thu)

T(Maïnh)

V( Gần)

2

T(Anh)

AV(Phöông)

Đ(Cúc)

MT (Hạnh)

Lí(Trà)

V (Thanh )

TD(Tuấn)

T ( Tieân )

Si(Ly)

Sử(Phú)

T(Maïnh)

V( Gần)

3

AV(Phöông)

T(Anh)

Lí(Cẩm)

Sử(Cúc)

MT (Hạnh)

Lí(Trà)

T ( Tieân )

Lí(Thu)

TD(Tuấn)

AV(Kiều)

TD(Vinh )

Sử(Phú)

4

Lí(Cẩm)

T(Anh)

N (Chôn )

V (An)

V (Thanh )

Sử(Cúc)

T ( Tieân )

TD(Tuấn)

 

AV(Kiều)

Sử(Phú)

TD(Vinh )

5

 

 

 

NG(An)

NG(Khanh)

NG(Thanh)

 

 

 

NG(Thư)

NG(Mạnh)

NG(Vinh)

5

1

Sử(Phú)

CN(Cẩm)

T ( Tieân )

TD(Vinh )

Đ(Khanh)

Si(An)

Đ(Cúc)

MT (Hạnh)

CN (Xuaân )

H(Vân)

N (Chôn )

Si(Tuyết)

2

CN(Cẩm)

Si(Ly)

T ( Tieân )

AV(Phong)

TD(Vinh )

Đ(Khanh)

MT (Hạnh)

Đ(Cúc)

Lí(Thu)

Si(Tuyết)

H(Vân)

N (Chôn )

3

Si(Ly)

Sử(Phú)

CN(Cẩm)

Đ(Khanh)

Si(An)

TD(Vinh )

AV(Phương)

Si(Tuyết)

Đ(Cúc)

CN(Thu)

NPT(Tuấn)

H(Vân)

4

NG(Cẩm)

NG(Ly)

Sử(Phú)

Si(An)

AV(Phong)

AV(Kiều)

NG(Xuân)

NG(Thu)

 

NPT(Trà)

Si(Tuyết)

CD(Gần)

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N (Chôn )

CD(Gần)

NPT(Tuấn)

6

1

V (An)

AV(Phương)

V( Gần)

CD(Döõng)

N (Chôn )

T(Anh)

T ( Tieân )

V( Linh)

Si(Ly)

V(Thư)

NPT(Tuấn)

T(Maïnh)

2

V (An)

AV(Phương)

V( Gần)

N (Chôn )

Lí(Trà)

T(Anh)

T ( Tieân )

V( Linh)

TD(Tuấn)

V(Thư)

CN(Thu)

T(Maïnh)

3

AV(Phương)

V( Gần)

Đ(Cúc)

T(Anh)

V (Thanh )

N (Chôn )

Si(Tuyết)

TD(Tuấn)

T ( Tieân )

Sử(Phú)

V(Thư)

CN(Thu)

4

AV(Phương)

V( Gần)

NG(Chơn)

T(Anh)

V (Thanh )

Lí(Trà)

TD(Tuấn)

Si(Tuyết)

T ( Tieân )

T(Maïnh)

V(Thư)

Sừ(Phú)

5

 

 

 

Lí(Cẩm)

CD(Döõng)

CD(Thanh)

 

 

MT (Hạnh)

T(Maïnh)

Sử(Phú)

NPT(Tuấn)

7

1

Đ(Cúc)

TD(Tuấn)

T ( Tieân )

H(Vân)

T(Song)

Si(An)

V(Thư)

CN (Xuaân )

V( Linh)

AV(Kiều)

T(Maïnh)

Lí(Thu)

2

Si(Ly)

Đ(Cúc)

T ( Tieân )

Si(An)

T(Song)

H(Tuyết)

V(Thư)

AV(Phong)

V( Linh)

CD(Gần)

T(Maïnh)

AV(Kiều)

3

N (Chôn )

Si(Ly)

TD(Tuấn)

V (An)

H(Vân)

V (Thanh )

CN (Xuaân )

CD(Linh)

AV(Phong)

Lí(Thu)

AV(Kiều)

V( Gần)

4

TD(Tuấn)

N (Chôn )

Si(Ly)

V (An)

Si(An)

V (Thanh )

CD(Linh)

SHL(Thu)

NG(Phong)

TD(Vinh )

AV(Kiều)

V( Gần)

5

SHL(Cẩm)

SHL(Ly)

SHL(Chơn)

SHL(An)

SHL(Khanh)

SHL(Thanh)

SHL(Xuân)

 

SHL(Phong)

SHL(Thö)

SHL(Mạnh)

SHL(Vinh)

Ghi chuù: Buổi sáng: HS taäp trung luùc 6 giôø  55        - Tieát 1 luùc 7 giôø                                                                                                                        Chaùnh An, ngaøy 07 thaùng 8 naêm 2012                               Buổi chiều : HS taäp trung luùc 12 giôø  10’     -  Tieát 1 luùc 12  giôø  15’                                                                                                                                               Hieäu tröôûng      


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Văn Song @ 05:14 20/08/2012
Số lượt xem: 205
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến